Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van: House of Xangô - versie 2020.01

 Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van House of Xangô
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Nakoming en extra garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Opzegging duurtransacties
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door House of Xangô worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en House of Xangô;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die al dan niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of House of Xangô in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. House of Xangô: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen House of Xangô en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en House of Xangô gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van House of Xangô
House of Xangô
Fred Beljaars
Nieuwe Maasstraat 126, te Schiedam
Telefoon: 06 – 19 51 65 51
E-mailadres: fred@houseofxango.nl
KvK-nummer: 73701491
Btw-identificatienummer: NL.1826.20.256.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van House of Xangô en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen House of Xangô en Consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal House of Xangô voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij House of Xangô zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als House of Xangô gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden House of Xangô niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt House of Xangô onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door House of Xangô is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft House of Xangô passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal House of Xangô daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. House of Xangô kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien House of Xangô op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. House of Xangô zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van House of Xangô waar de Consument met klachten terecht kan;
b. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De Consument doet afstand van zijn herroepingsrecht voor zover de levering van de dienst van House of Xangô met toestemming van de Consument is begonnen, omdat de Consument direct toegang krijgt tot het lesmateriaal en indien van toepassing de (bijbehorende) sessies vrijwel direct zullen plaatsvinden.
2. De Consument doet afstand van zijn herroepingsrecht voor zover de levering van het product van House of Xangô met toestemming van de Consument is begonnen, omdat het product exclusief voor de Consument wordt samengesteld en bereid.

Artikel 7 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan House of Xangô producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar House of Xangô geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien House of Xangô dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. House of Xangô staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door House of Xangô, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover House of Xangô kan doen gelden indien House of Xangô is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. House of Xangô zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan House of Xangô kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal House of Xangô geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal House of Xangô het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij House of Xangô tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan House of Xangô bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Consument krijgt, na betaling voor een online programma, 1 jaar lang toegang tot de online omgeving van het online programma op www.houseofxango.nl.

Artikel 10 – Opzegging duurtransacties
1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Bij het voortijdig afbreken van de overeenkomst blijft de betalingsverplichting van de volledige dienst bestaan. Restitutie van (een gedeelte van) de dienstverlening is niet mogelijk.
4. Zolang van de Consument geen betaling is ontvangen, heeft House of Xangô het recht de toegang tot de diensten te weigeren.

Artikel 11 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan House of Xangô te melden.
4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door House of Xangô is gewezen op de te late betaling en House of Xangô de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is House of Xangô gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. House of Xangô kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. House of Xangô stelt de belangen van de Consument centraal. Het kan echter gebeuren dat Consument niet tevreden is en een klacht heeft.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij House of Xangô.
3. Bij House of Xangô ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door House of Xangô binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De Consument dient House of Xangô in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen House of Xangô en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene Voorwaarden Services en Programma’s van: House of Xangô - versie 2020.01

Inhoudsopgave:
Artikel   1  ‘Ancestral Healing’
Artikel   2  ‘Orisa Healing’
Artikel   3  ‘Be With Experience’
Artikel   4  ‘Personal Coach Innerstanding’
Artikel   5  ‘Vind je Ziel op het Pad van Orisa’
Artikel   6  Veiligheid en aansprakelijkheid / eigendomsrecht / vertrouwelijkheid

Artikel 1 – ‘Ancestral Healing’
1. De duur van een ‘Ancestral Healing’ traject is afhankelijk van de persoonlijke situatie en zal in een vrijblijvend adviesgesprek worden bepaald en gecommuniceerd.
2. Alle ‘Ancestral Healing’ sessies vinden online plaats (tenzij de Consument een gegronde reden heeft waardoor online bijeenkomen niet mogelijk is, dan kunnen de sessies plaatsvinden in de praktijk in Amsterdam).
3. Datum en tijdstip van de ‘Ancestral Healing’ sessies worden in onderling overleg bepaald.
4. Afspraken voor de sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden verplaatst. Sessies die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd door Consument, kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
5. Gemiste sessies (door toedoen van de Consument) kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
6. De ‘Ancestral Healing’ sessies zijn persoonsgebonden. Deze kunnen niet zonder schriftelijke toestemming van House of Xangô aan een ander worden overgedragen.

Artikel 2 – ‘Orisa Healing’
1a. ‘Orisa Healing Basis’ is een eenmalige online Healing sessie van 20 minuten, zonder consult en zonder uitleg over Zelf Healing.
1b. ‘Orisa Healing & Consult Compleet’ is een eenmalige online Healing & Consult sessie van totaal 90 minuten, inclusief uitleg over Zelf Healing.
1c. ‘Orisa Healing & Consult Deluxe’ bestaat uit drie online Healing & Consult sessies van totaal (3x) 90 minuten, inclusief uitleg over Zelf Healing.
2. Alle ‘Orisa Healing & Consult’ sessie(s) vinden online plaats (tenzij de Consument een gegronde reden heeft waardoor online bijeenkomen niet mogelijk is, dan kunnen de sessies plaatsvinden in de praktijk in Amsterdam).
3. Datum en tijdstip van de ‘Orisa Healing & Consult’ sessie(s) worden in onderling overleg bepaald.
4. Afspraken voor de sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden verplaatst. Sessies die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd door Consument, kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
5. Gemiste sessies (door toedoen van de Consument) kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
6. De ‘Orisa Healing & Consult’ sessie(s) zijn persoonsgebonden. Deze kunnen niet zonder schriftelijke toestemming van House of Xangô aan een ander worden overgedragen.

Artikel 3 – ‘Be With Experience’
1. De ‘Be With Experience’ zal offline plaatsvinden, op een locatie naar keuze van Fred Beljaars en heeft een duur van 4 uur aaneengesloten.
2. Datum en tijdstip van de ‘Be With Experience’ wordt in onderling overleg bepaald.
3. Afspraak voor de ‘Be With Experience’ kan tot uiterlijk 48 uur van tevoren worden verplaatst. Afspraken die korter dan 48 uur van tevoren worden geannuleerd door Consument, kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
4. Gemiste sessies (door toedoen van de Consument) kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
5. De ‘Be With Experience’ is persoonsgebonden. Deze kan niet zonder schriftelijke toestemming van House of Xangô aan een ander worden overgedragen.

Artikel 4 – ‘Personal Coach Innerstanding’
1. Bij het ‘Personal Coach Innerstanding’ 3 maanden traject zijn 12 online 1-op-1 coaching sessies van 90 minuten inbegrepen (met per sessie een maximale uitloop van 15 minuten). Deze sessies zullen 1 keer per week plaatsvinden, gedurende de 90 dagen van het programma. De afspraken worden in onderling overleg ingepland.
2. Indien de wekelijkse afspraak niet kan plaatsvinden omdat Consument verhinderd is, kan de afspraak maximaal 2 keer een week worden opgeschoven.
3. Alle sessies dienen uiterlijk binnen 14 weken na startdatum van het 3 maanden traject te hebben plaatsgevonden. Het recht op nog niet benutte sessies vervalt 14 weken na de startdatum. In uitzonderlijke situaties kan House of Xangô besluiten om deze termijn te verlengen. Dit is uitsluitend ter beoordeling van House of Xangô.
4. Afspraken voor de sessies van ‘Personal Coach Innerstanding’ trajecten kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden verplaatst. Sessies die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd door Consument, kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
5. Gemiste sessies (door toedoen van de Consument) kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
6. Indien een traject langer dan 3 maanden wordt overeengekomen, zal duidelijk het aantal sessies en de duur van de sessies worden gecommuniceerd.
7. De sessies van het ‘Personal Coach Innerstanding’ traject zijn persoonsgebonden. Deze kunnen niet zonder schriftelijke toestemming van House of Xangô aan een ander worden overgedragen.
8. Bij annulering door Consument op of na de startdatum van ‘Personal Coach Innerstanding’ wordt het volledige cursusbedrag door House of Xangô aan Consument in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.

Artikel 5 – ‘Vind je Ziel op het Pad van Orisa’
1a. ‘Vind je Ziel op het Pad van Orisa’ is een 1-op-1 jaartraject van totaal 100 uur (50 sessies van 2 uur).
1b. Deze 50 sessies worden als volgt verdeeld: 12 Healing & Consult sessies (1 keer per maand) en 38 Mentoring sessies (de overige weken).
1c. Alle afzonderlijke sessies hebben een duur van 120 minuten (met per sessie een maximale uitloop van 15 minuten). Deze sessies zullen 1 keer per week plaatsvinden, gedurende de duur van het programma.
1d. Tevens ontvang je diverse keren inhoud voor een spiritueel bad (voor thuisgebruik).
2. De sessies kunnen online of op locatie in de praktijk in Amsterdam plaatsvinden. Afspraken worden onderling ingepland.
3. Indien de wekelijkse afspraak niet kan plaatsvinden omdat Consument verhinderd is, kan de afspraak maximaal 6 keer een week worden opgeschoven.
4. Alle sessies dienen uiterlijk binnen 56 weken na startdatum van het traject te hebben plaatsgevonden. Het recht op nog niet benutte sessies vervalt 4 weken na de einddatum. In uitzonderlijke situaties kan House of Xangô besluiten om deze termijn te verlengen. Dit is uitsluitend ter beoordeling van House of Xangô.
5. Afspraken voor de sessies van ‘Vind je Ziel op het Pad van Orisa’ trajecten kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden verplaatst. Sessies die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd door Consument, kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
6. Gemiste sessies (door toedoen van de Consument) kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
7. De sessies van het ‘Vind je Ziel op het Pad van Orisa’ traject zijn persoonsgebonden. Deze kunnen niet zonder schriftelijke toestemming van House of Xangô aan een ander worden overgedragen.
8. Bij annulering door Consument op of na de startdatum van ‘Vind je Ziel op het Pad van Orisa’ wordt het volledige cursusbedrag door House of Xangô aan Consument in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.

Artikel 6 – Veiligheid en aansprakelijkheid / eigendomsrecht / vertrouwelijkheid
1. Iedere deelnemer aan ‘Ancestral Healing’, ‘Orisa Healing’, ‘Be With Experience’, ‘Personal Coach Innerstanding’ en/of ‘Vind je Ziel op het Pad van Orisa’ dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de training/ cursus/ healing sessie/ consult/ mentoring gesprek en tijdens de heen- en terugreis. House of Xangô aanvaardt geen aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor onmiddellijke gevolgen van deelnemers aan een onder haar georganiseerde lezing, bijeenkomst, sessie, opleiding of instructie. Dit geldt ook voor enig gevolg van het niet onverwijld uitvoeren en het niet juist opvolgen van, door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde of ter praktijkoefening te gebruiken materiaal.
2. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben
op het door House of Xangô verstrekte cursusmateriaal, de online omgeving en de website www.houseofxango.nl liggen bij House of Xangô. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van House of Xangô.
3. Alle informatie die door cursisten/klanten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor House of Xangô, haar medewerkers en de coaches.

Download PDF

Klik hier om de Algemene Voorwaarden versie 2020.01 van House of Xangô te downloaden.